Nikko Deutzia

Nikko Deutzia

$39.99
Add to wishlist

Botanical Name: Deutzia gracilis 'Nikko'
Common Name: Nikko Deutzia
Foliage: Green
Flower Color: White
Light Requirement: Full Sun to Part Sun
Mature Size: 2' Tall x 5'Wide over time

Recently Viewed Products

We Accept