Nikko Deutzia

Nikko Deutzia

$34.99
Add to wishlist

Botanical Name: Deutzia gracilis 'Nikko'
Common Name: Nikko Deutzia    
Foliage:  Green, White flower
Light Requirements: Full sun to part shade
Mature Size: (H x W):  12-18" x  4-5'

Recently Viewed Products

We Accept