Nikko Deutzia

Nikko Deutzia

$34.99
Add to wishlist

Botanical Name: Deutzia gracilis 'Nikko'

Common Name: Nikko Deutzia    
Foliage:  Green
Flower Color: White flower
Light Requirements: Full Sun to Partial Shade
Mature Size: (H x W):  12-18" x  4-5'

Recently Viewed Products

We Accept